De Huurder Belangen Vereniging Rozenstein (verder te benoemen HBV Rozenstein) te Wassenaar heeft als doel de belangen te behartigen van de bewoners, die een huis gehuurd hebben van Woningbouwvereniging St. Willibrordus.

Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van onze leden. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en verwerkt. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel van de Vereniging. Zo worden leden die lid van HBV Rozenstein middels per post geïnformeerd over de Vereniging en uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. De persoonsgegevens worden tevens gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie, inning van contributie. Persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven of verkocht aan derden, zonder dat toestemming is verkregen van individuele leden. Evenmin worden gegevens van leden onderling uitgewisseld via de Vereniging. Voor het verzenden van de Nieuwsbrieven wordt in de toekomst Mailchimp gebruikt, een programma aangesloten bij het Privacy Shield Framework.

Wij nemen passende maatregelen jegens beveiliging van uw persoonsgegevens. Te allen tijde hebben leden het recht om hun aan ons verleende gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen of door te geven aan een andere organisatie. Desgewenst kunt u hiertoe een schriftelijk verzoeken indienen via de e-mail aan mailto:rozenstein@hetnet.nl of per brief aan de secretaris van de Vereniging, p/a Wiegmanweg 66C, 2242 DA Wassenaar. Persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard.

Voor wat betreft foto’s en video’s welke gemaakt worden tijdens de vergaderingen, gelden eensluidende regels. Betrokkenen kunnen een verzoek indienen om eventueel gepubliceerd beeldmateriaal van henzelf te laten verwijderen of niet te plaatsen. Normaliter zal voorafgaande aan een desbetreffende gelegenheid worden meegedeeld dat opnames plaatsvinden voor eventuele plaatsing op a.s. de verenigingswebsite. Mochten personen hiertegen bezwaar hebben, dan kunnen zij dat op dat moment aangeven en wordt hun beeld niet of in ieder geval niet herkenbaar geplaatst. Beeldmateriaal zal niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard en niet afgegeven aan derden, zonder dat daarvoor toestemming is verkregen van betrokkenen.

Mocht het nodig zijn om deze privacy verklaring te wijzigen dan wordt dit gepubliceerd op de website van de Vereniging